ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧДЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ ДҮГНЭЖ ЗӨВЛӨМЖ ӨГЛӨӨ.


    Ховд аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын төрийн жинхэнэ албан хаагчдын 2020 оны 1 дүгээр улиралын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг Засгийн газрын 2019 оны 38 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам”-ын хүрээнд дүгнэсэнтэй холбогдуулан, шүүхийн Тамгын газраас төрийн жинхэнэ албан хаагч бүрд ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг дээшлүүлэх чиглэлээр Зөвлөмж өгч, шүүхийн захиргааны ажлын шуурхай зохион байгуулалт, ажлын уялдаа холбоо, шүүх хуралдааны бэлтгэлийн хангах, стратегийн зорилтын хүрээнд хүрэх түвшинг хэрхэн хангуулах чиглэлээр санал бодлоо харилцан солилцож ярилцсан нь үр дүнтэй байлаа.
шаблоны для dle 11.2
САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.