Шүүхийн Иргэдийн Төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийн байдалд хяналт шинжилгээ хийлээ.Ховд аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын 2020 оны байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Шүүхийн Иргэдийн Төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийн байдалд 2018-2020 оны эхний хагас жилийн байдалд хяналт-шинжилгээ хийх ажлыг зохион байгуулж, Ажлын хэсэг энэхүү ажлын үр дүнг 2020.06.22-ны өдөр танилцуулж ажиллав.
шаблоны для dle 11.2
САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.