Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн хэрэг хуваарилах журам

Ховд аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн хэрэг хуваарилах журам