Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн хэрэг хуваарилах журам

Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Нэмэлт өөрчлөлт